1 - Finalitat i propietat d'aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de Partit Socialdemòcrata Andorra (en endavant, 'PSA'), domiciliada a 'C/ Prat de la Creu, 59-65, Despatx 1A, 2n pis, escala A | AD500 Andorra la Vella', amb correu electrònic de contacte psa@psa.ad i número de telèfon de contacte +376805260, amb número de comerç i amb número de registre tributari . El domini d'Internet https://www.jsa.ad, el qual permet l'accés a aquest lloc web, és propietat de PSA. La finalitat d'aquest lloc web és informar sobre PSA, i en especial sobre els serveis que aquesta empresa ofereix.

2 - Acceptació dels termes i condicions d'ús d'aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web implica la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d'ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat que apareix en aquest (en endavant, conjuntament, "els Termes i Condicions "). Així mateix, els usuaris s'obliguen a fer un ús diligent d'aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l'ordre públic.

3 - Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d'ús d'aquest lloc web

PSA es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes de les Termes i Condicions. Per tant, PSA recomana als usuaris d'aquest lloc web que periòdicament en revisin els Termes i Condicions.

4 - Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme "continguts":

El terme "continguts" fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l'estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les obres i produccions audiovisuals, les fotografies i els textos que es mostren en aquest lloc web. Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per PSA:

Els continguts d'aquest lloc web incorporats per PSA són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o drets o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic de titularitat de PSA o de tercers que l'han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions.

Per tant, l'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris titularitat ni dret d'ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d'altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que PSA o els tercers titulars dels drets i / o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin expressament bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites a l'efecte.

Per tant, PSA es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats de tals continguts. I, en tot cas, PSA es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i / o drets o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic.

5 - Dret d'exclusió

PSA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

6 - Responsabilitats

Conductes dels usuaris d'aquest lloc web:

PSA no és responsable dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es derivin de l'incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:

PSA no és responsable dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es derivin de la no disponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errors deguts al servidor o tercers intermediaris o proveïdors. PSA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d'aquest lloc web per a programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control. PSA no exerceix control sobre els serveis, els continguts i / o altres elements a què els usuaris d'aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per PSA o per usuaris d'aquest lloc web. Per tant, PSA no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d'altres, dels serveis, continguts i / o altres elements als quals s'hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

7 - Autorització d'enllaços

Tot enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts d'aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per PSA. A més, PSA prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l'ordre públic.

8 - Galetes

Aquest lloc web pot utilitzar cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mò bils o electrònics des d'on els usuaris accedeixin a aquest lloc web, i que permeten, entre d'altres, obtenir informació sobre data i hora de l'entrada dels usuaris en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats pels usuaris. Els usuaris poden impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l'opció corresponent en el seu navegador, encara que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d'aquest lloc web.

9 - Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana. Els usuaris d'aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a dret, els pugui correspondre